EMC Pre-compliance

Noggrann testning är grunden för att kunna släppa en produkt på marknaden.
Med våra tjänster inom test för EMC, RF-spektrum via ledning eller strålning, RF-interoperabilitet och radiostörningar kan vi se till att era enheter följer standarder och regelverk.

 

 

EMC-test och verifiering

Svep Design Center har många års erfarenhet av pre-compliance-mätningar relaterade till EMC, Radio och Safety, vilket lägger grunden för en framgångsrik formell certifieringsprocess, med vilken tiden minimeras att få en produkt till marknaden.

Vi arbetar både med externa ackrediterade laboratorium och med vår egen EMC mätkammare, detta gör att vi kan verifiera både immunitet och emissioner på ett tryggt och effektivt sätt för CE-godkännande. 

Mätningar

Vi använder GTEM 1000 (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) testcell – detta gör att vi kan verifiera både immunitet och emissioner på en mycket effektiv sätt.

Vi utför emissions- och immunitetstester enligt:

  • Utstrålade störningar från testobjektet inom 9KHz till 3GHz
  • Påstrålade störningar som testar immunitet inom 80MHz till 1GHz
  • Testvolym inom 33x33x33cm

Bokning och prissättning

Tillgång till EMC-labb2500 SEK/h

Laboratorietjänster och behörig tekniker för testning och konsultation, finns tillgängligt på åtaganden á halvdagsbasis. Kontakta oss för en skräddarsydd testprocess med support från specialister och tekniker.

Kontakta oss

Vi har skapat helt nya systemlösningar, styrt pågående projekt tillbaka på rätt spår och utvecklat över hundra olika produkter under årens lopp, sålda i hundratals miljoner enheter över hela världen.

På Svep går innovation, design och kvalitet hand i hand.

Vi är din utvecklingspartner inom mjukvara och elektronik.

Vill du arbeta hos oss?

Låter det intressant att arbeta på Svep?
Är du nyfiken på ny teknik?
Hur låter det med ett vänligt företag med högt till tak?

Vill du veta mer?

Ta kontakt!

EMC Pre-compliance

Rigorous testing is the basis for being able to release a product on the market.
With our services in testing for EMC, RF spectrum via conduction or radiation, RF interoperability and radio interference, we can ensure that your devices comply with standards and regulations.

occ_view_two_hands

EMC testing and verification

Svep Design Center has many years of experience in pre-compliance measurements related to EMC, Radio and Safety, making the basis for an effective formal compliance process, with which time to get a product to market is minimized.

We work both with external accredited laboratories and with our own EMC measuring and test chamber, this allows us to verify both immunity and emissions in a safe and efficient way for CE approval.

Measurements

Inhouse, we use the GTEM 1000 (Gigahertz Transverse Electro Magnetic) test cell – this allows us to verify both immunity and emissions in a very efficient way.

We perform emission and immunity tests according to:

  • Emission testing within 9KHz to 3GHz
  • Radiated immunity testing within 80MHz to 1GHz
  • Targeted testvolume is within 33x33x33cm

Booking and Pricing

EMC Laboratory access2500 SEK/h

Laboratory services and technicians for testing and consultation, avaliable at a minimum half day setup and usage. 

Contact us for a tailor-made test procedure with support from specialists and technicians within the field.

Get in touch

We have created brand new system solutions, steered ongoing projects back to track and developed over a hundred different products over the years, sold in hundreds of millions of units worldwide.

At Svep, innovation, design, and quality, go hand in hand.

We are your development partner in software and electronics.

Ready for a new challenge?

Does it sound interesting to work at Svep?
Are you curious about new technology?
How does a friendly company with Swedish ”high ceilings” sound?

Would you like to know more?

Get in touch!